Οδηγίες προς τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την εφαρμογή ΕΕ για τα eForms

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 9277 – 02-02-2024/02-02-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, με θέμα τις “Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα (eForms) για τη δημοσίευση προκυρήξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων”.