Οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2023

Με την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. οικ 49039/25-07-2022(ΦΕΚ 3976Β΄/26-7-2022) ΚΥΑ με τίτλο: “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης” δεν επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη ΚΥΑ οικ.55040/21-7-2021 (ΦΕΚ 3291Β΄/26-7-2021). Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε., για ακόμη μια χρονιά, τυποποίησε τα βήματα κατάρτισης και συγκέντρωσε όλο το σχετικό υλικό (θεσμικό πλαίσιο, βασικές επισημάνσεις κ.α.).