Οδηγίες Εθνικού Τυπογραφείου σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση σε ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: Γ51772 – 21/10/2020 Έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφειου, με τίτλο: “Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)”.