Οδηγίες για το Π.Δ. 80/2016

30/12/2016


Συνοπτικά η διαδικασία έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, με βάση το Π.Δ. 80/2016 και την εγκύκλιο 2/100018/0026 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  είναι η ακόλουθη:

 

α) Αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας ή της Διοίκησης του δήμου για τη διενέργεια της δαπάνης, προς το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Το όργανο αυτό, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι ο δήμαρχος, στο συνοπτικό διαγωνισμό η Οικονομική Επιτροπή και στον ανοικτό διαγωνισμό το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

β) Έγκριση διενέργειας της δαπάνης (προμήθειας, υπηρεσίας, έργου, μελέτης, κλπ) από το αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο).

 

γ) Ο αρμόδιος διατάκτης (κατά κόρον η Οικονομική Επιτροπή) συντάσσει τεκμηριωμένο αίτημα, υπό μορφή απόφασης, το οποίο αποστέλλει στην οικονομική υπηρεσία. Στην ουσία με το αίτημα-απόφαση του αρμόδιου διατάκτη εγκρίνεται η διάθεση της πίστωσης και ως επιστέγασμα ακολουθεί το τυποποιημένο έγγραφο της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Με την απόφαση αυτή επέρχεται συγκερασμός της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία δεν προβλέπεται πλέον, με την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

 

δ) H οικονομική υπηρεσία, συντάσσει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον ελέγξει τη διαθεσιμότητα της πίστωσης και τη νομιμότητα της προτεινόμενης δαπάνης.

 

ε) Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, βεβαιώνει την: α) τήρηση αυτών, β) ύπαρξη σχετικής και επαρκούς για την εκτέλεση της δαπάνης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου και γ) δέσμευση της πίστωσης αυτής αποκλειστικά για την πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης.

Η βεβαίωση παρέχεται με την πράξη του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών, επί του σχεδίου απόφασης. Παράλληλα, το ποσό της δαπάνης καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία του Δήμου και δεσμεύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρησης.

Κατόπιν, τα δυο (2) αντίτυπα του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης αποστέλλονται στο διατάκτη.

 

στ) Μετά την υπογραφή των αντιτύπων του σχεδίου απόφασης από το διατάκτη, το ένα (1) επαναφέρεται στην οικονομική υπηρεσία.

Αν ο διατάκτης δεν υπογράψει, το αργότερο, εντός διμήνου το σχέδιο της απόφασης, οφείλει με σχετικό έγγραφο αίτημά του να ζητήσει από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών την ανάκληση της δέσμευσης της σχετικής πίστωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση ανάκλησης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, δεδομένου ότι δεν έχει προηγουμένως υπογραφεί και επομένως εκδοθεί και αναρτηθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ζ) Η οικονομική υπηρεσία προβαίνει, κατά σειρά προτεραιότητας:

        στην ανάρτηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,

        στην καταχώρησή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ο.Τ.Α. και

        στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για τη συνέχιση εκτέλεσης της δαπάνης (ενημέρωση της αρμόδιας περί της δαπάνης υπηρεσίας).


Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε τα βήματα σε μορφή pdf