Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 58450 – 15/9/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέσεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ.”