Οδηγίες για το Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων

15/3/2017

 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οικονομοτεχνικές Λύσεις Α.Ε. σε συνέχεια πληθώρας σεμιναρίων για τη νέα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), που ισχύει από 8/8/2016, συγκέντρωσε στην ιστοσελίδα της & ανανέωσε όλο το απαραίτητο υλικό (νομοθεσία, οδηγίες, σημειώσεις, πρότυπα, video παρουσίασης κλπ.).
 
Στόχος μας είναι να τυποποιήσουμε – απλοποιήσουμε τις διαδικασίες διενέργειας δαπανών των φορέων του Δημοσίου. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

 

 

Απευθείας Ανάθεση

 


Συνοπτικός Διαγωνισμός


Ανοικτός Διαγωνισμός


Προμήθειες


Γενικές Υπηρεσίες


Μελέτες

 

Έργα

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – άρθρο 79, παράγραφος 4

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3698 – 16/11/2016 η 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».

Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016, δηλαδή α) έως 418.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών και β) έως 5.225.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις συμβάσεις έργων.