Οδηγίες για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Εκδόθηκε η υπ. Α.Π.: οικ.42465 ΕΞ 2022/30.03.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία παρέχονται Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 148 έως 154 του Ν. 4601/2019, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών Αποφάσεων Αριθ. 63446/31-5-2021 και αριθ. οικ.98979 ΕΞ 2021/10-8-2021, δεδομένης της υφιστάμενης υποχρέωσης των φορέων του Δημοσίου Τομέα για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων, στo πλαίσιo εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

Δεδομένου ότι η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, εντάσσεται στο πλαίσιο προώθησης της ψηφιακής μεταρρύθμισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση, είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα των φορέων του Δημοσίου Τομέα προκειμένου άμεσα αυτοί να είναι σε θέση να διαχειριστούν ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή, διαχείριση και πληρωμή των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους φορείς που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις, ανεξαρτήτως του ύψους των υφιστάμενων συμβάσεών τους, οι φορείς θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα τις παρακάτω απαιτούμενες ενέργειες:

i) εγγραφή στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το ηλεκτρονικό Τιμολόγιο της ΓΓΠΣΔΔ

ii) εξουσιοδότηση των αρμόδιων υπαλλήλων στην εφαρμογή ΕΔΗΤ προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων και παράλληλα

iii) ανάπτυξη ηλεκτρονικής διεπαφής του ΠΣ του Φορέα με το ΚΕΔ για την παραλαβή ΗΤ

iv) υποβολή αίτησης απόκτησης του ρόλου «Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου» στο e-ΠΔΕ, από αρμοδίους υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση και διαχείριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

v) υιοθέτηση των προσαρμοσμένων υποδειγμάτων εγγράφων σύμβασης στις τροποποιήσεις των άρθρων 53 & 281 του ν.4412/2016, ώστε να παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφορία προς τους προμηθευτές σε περίπτωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

vi) ενημέρωση αρμόδιων στελεχών και μέσω συμμετοχής τους στις σχετικές ημερίδες για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο που διοργανώνονται από το ΕΚΔΔΑ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών και τη συντονισμένη ενημέρωση και προσαρμογή όλων των φορέων του Δημοσίου Τομέα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, προτείνεται η σύσταση σε κάθε ΓΔΟΥ Υπουργείου, ομάδας υποστήριξης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, αποτελούμενη από επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη. Στόχος των ομάδων αυτών θα είναι η υποστήριξη τόσο του ίδιου του φορέα όσο και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων του σε θέματα Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.