Οδηγίες για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη ΓΔΔΕ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: 5163 ΕΞ 2022 – 13/01/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ).».