Οδηγίες για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη ΓΔΔΕ

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Α.Π.: 28390 ΕΞ 2022 – 02/03/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων(ΓΔΔΕ)».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 13 επίσης του ν. 4795/2021, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλεται στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου, η Ετήσια Έκθεση του προηγούμενου έτους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί, μεταξύ άλλων, και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.