Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του Ν. 5045/2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’Αριθμ. Πρωτ. οικ. 2/97758/ΔΕΠ/19-10-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα την ” Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν.
5045/2023 (Α΄ 136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις».”.

Στην ως άνω Εγκύκλιο περιλαμβάνονται,  πίνακες για τα επιδόματα θέσης ευθύνης, για την οικογενειακή παροχή, διευκρινίσεις για την αναπροσαρμογή των βασικών μισθών, τη χιλιομετρική αποζημίωση, τα έξοδα διανυκτέρευσης.