Οδηγίες για την επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Δημοσιεύτηκε η υπ΄ Αριθμ. πρ. : Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709 – 29/5/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα:”Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ”.