Οδηγία Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με ζητήματα συμβάσεων σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αρ. πρωτ.: 4577 – 28/8/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα: “Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016”.