Υπερωριακή Απασχόληση προσωπικού των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων της ΓΓΑ

Με το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 579212 – 24/11/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, παρέχονται Οδηγίες σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και την υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και της υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το εν λόγω Έγγραφο, η ανωτέρω οδηγία παρέχεται σε συνέχεια αυστηρών συστάσεων τόσο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όσο και της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ και επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή στο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου είναι μη νόμιμη και πιθανή καταβολή επισύρει αυστηρότατες κυρώσεις.