Ν. 5013/2023: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες Διατάξεις

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5013/23 (ΦΕΚ Α’ 12/19.01.2023) με τίτλο: “Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.”.

Ο Νόμος, εκτός από τα ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και την συγκρότηση και Eκλογή οικονοµικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής των Δήµων, που αναλύονται σε ξεχωριστό μας Άρθρο, ρυθμίζει τα εξής ζητήματα: 

Ι. Εθνικό σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Στο μέρος Α του παρόντος Νόμου (Άρθρα 1 – 17), γίνεται λόγος για τον εξορθολογισμό της κατανομής και της µμεταφοράς αρμοδιοτήτων µμεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κυβερνησιµότητας στον Δηµόσιο Τοµέα.

ΙΙ. Διαχείριση κινδύνων στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Στα άρθρα 18 έως 28 του παρόντος Νόμου ορίζονται η πολιτική, το πλαίσιο, η διαδικασία και τα όργανα διαχείρισης κινδύνων και προβλέπεται η λειτουργία Μητρώου Κινδύνων και Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς.

Άξια μνείας είναι τα εξής:

  • Με το άρθρο 22, προστίθενται στο α. 22Γ του ν.4795/2021 τα κάτωθι:

Παρ. 4 Α. 22: «….Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 9, όπως αυτά προσδιορίζονται µε την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 79, η διαχείριση κινδύνων μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο µε σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής αυτών, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης οργανικής μονάδας ή ορισμού οργάνου για τη διαχείριση κινδύνου. Στις περιπτώσεις αυτές οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας…».

  • Στο άρθρο 28 προβλέπεται: « Κατά την πρώτη εφαρμογή του Μέρους Β΄ και για διάστημα δύο (2) ετών, στις διατάξεις του εμπίπτουν αποκλειστικά οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 2. Η σύσταση και ο ορισμός των οργάνων διαχείρισης κινδύνων ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Οι λοιποί φορείς υποχρεούνται στη σύσταση ή τον ορισμό των οργάνων διαχείρισης κινδύνων εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση των δύο (2) ετών της παρ. 1.».

ΙΙΙ. Διοριστέοι της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ – Συµµόρφωση σε δικαστική Απόφαση

Το άρθρο 29 ρυθμίζει το ζήτημα που προέκυψε σε σχέση με την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α’ βαθμού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως αυτές προκηρύχθηκαν με την υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ/ αρ. 1548/2022 απόφαση του Γ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε αντισυνταγματική η συγκεκριμένη προκήρυξη, κατά το σκέλος που προέβλεπε τον υπολογισμό εμπειρίας ως βαθμολογούμενο κριτήριο. Συνεπώς, με το άρθρο 29 παρ. 1 προβλέπεται ότι κατανέμονται, προς πλήρωση, 2.909 θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών σε ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, ενώ με την παρ. 2 ορίζεται ότι : «…προσλαμβάνονται σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων Δήµων και του ίδιου κλάδου και ειδικότητας µε την αντίστοιχη/τις αντίστοιχες θέση/θέσεις, για την οποία/τις οποίες υπέβαλαν αίτηση, µε ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας και ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον υπάρχει, κατόπιν αιτήσεώς τους στο ΑΣΕΠ, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον:

 α) άσκησαν εµπρόθεσµα αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ΄ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 1548/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και

 β) η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει τη βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη θέση προτίµησής τους, µη υπολογιζόµενου του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212), µε την επιφύλαξη του κριτηρίου της εντοπιότητας».

ΙV. Έκτακτη επιχορήγηση Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων Ύδρευσης Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης

Στο άρθρο 30 του παρόντος νόμου προβλέπεται ότι: «1. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και των Συνδέσμων Ύδρευσης Ο.Τ.Α. και των αυξημένων δαπανών τους, που οφείλονται στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, είναι δυνατή η επιχορήγηση των Δ.Ε.Υ.Α. και των Συνδέσμων Ύδρευσης Ο.Τ.Α. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού µέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, µε την επιφύλαξη της τήρησης του ενωσιακού δικαίου.».

V. Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 82 ν. 3463/2006 σε σχέση με το αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης για τη ρύθμιση κυκλοφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 36: «H παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 3463/2006 (Α΄114) τροποποιείται ως προς το αρµόδιο Όργανο και διαµορφώνεται ως εξής: «2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαµβάνονται από το δηµοτικό συµβούλιο µετά από εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήµου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).»».

VΙ. Χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022

Με το Άρθρο 42, προβλέπεται η κάλυψη χρηματοδότησης των προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού.