Ν. 5003/2022: Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Α’ 230 – 14/12/2022, ο Νόμος 5003/2022, με θέμα: «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».

Oι κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α., είναι οι εξής:

Σε σχέση με τις διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα με την Δημοτική Αστυνομία:

 • Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας και Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρα 3 – 6)
 • Οργανικές μονάδες δημοτικής αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 7)
 • Σύσταση υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 8)
 • Πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρα 9 – 10 – 11)
 • Εισαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση (άρθρο 12)
 • Βαθμοί προσωπικού δημοτικής αστυνομίας – Ιεραρχία προσωπικού – Προβάδισμα – Βαθμολογική εξέλιξη – Επετηρίδα – Διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών – περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων – βαθμολογική ένταξη (άρθρα 13 – 20)
 • Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων (άρθρα 21 – 24)
 • Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο (άρθρο 25)
 • Νομική υποστήριξη δημοτικών αστυνομικών (άρθρο 26)
 • Κινητικότητα Δημοτικών Αστυνομικών (άρθρα 27 – 33)
 • Εξουσιοδοτικές, Τελικές , Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις (άρθρα 34 – 37)

Σχετικά με την σύσταση φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής και Φορέα Λειτουργίας λαϊκών αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

 • Σύσταση και αρμοδιότητες φορέων λειτουργίας, Διοίκηση αυτών, αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, καθήκοντα Προέδρου ΔΣ, Αρμοδιότητες Περιφέρειας Αττικής και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, Θέματα προσωπικού φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις και Πόροι αυτών (άρθρα 38 – 48)

Σχετικά με τις διατάξεις απλούστευσης διαδικασιών :

 • Ορισμός ληξιάρχου και δημοσίευση των αποφάσεων ορισμού του (άρθρο 53)
 • Δημοσιότητα των αποφάσεων τροποποίησης συμβάσεων εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ. ως προς το ωράριο εργασίας (άρθρο 54)
 • Κίνηση εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας των οχημάτων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού (άρθρο 55)
 • Ορισμός προθεσμίας για την άσκηση αρμοδιοτήτων της αποκεντρωμένης διοίκησης και τεκμαιρόμενη έγκριση σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής της (άρθρο 57)
 • Ορισμός προθεσμίας για αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τεκμαιρόμενη έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσής της (άρθρο 58)
 • Κατάργηση της διαμεσολάβησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων επί αιτήσεων αναγνώρισης δικαιώματος απόληψης χορηγίας προέδρου δημοτικής αστυνομίας ή αύξηση αυτής. (άρθρο 59)

Σχετικά με τις διατάξεις – ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών:

 • Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου (άρθρο 63)
 • Ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες (άρθρο 64)
 • Άδεια για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου (άρθρα 65 – 66)
 • Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις (άρθρο 67)
 • Σπουδαστές Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και διορισμό τους(άρθρο 68)
 • Καθορισμός ποσοστού κάλυψης θέσεων στον κύκλο κινητικότητας (άρθρο 69)
 • Μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών (άρθρο 70)
 • Αιτήματα μετακίνησης υπαλλήλων και επίκληση λόγων υγείας και μετακινήσεις προσωπικού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (άρθρα 71 – 72)
 • Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών (άρθρα 73 – 74)
 • Ποσοστά απασχόλησης δικηγόρων με ποσοστό αναπηρίας (άρθρο 81)
 • Ανώτατο όριο ηλικίας προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 82)

Σχετικά με τις διατάξεις Ο.Τ.Α.:

 • Επιστροφή προστίμων που επιβλήθηκαν από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων (άρθρο 86)
 • Μίσθωση ακινήτων στο Δημόσιο (άρθρο 87)
 • Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. (άρθρο 88)
 • Ρυθμίσεις για την αποζημίωση των περιφερειακών συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων (άρθρο 89)
 • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ο.Τ.Α. για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (άρθρο 90)
 • Δάνεια των Ο.Τ.Α. από τους Πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 91)
 • Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 92)
 • Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (άρθρο 93)
 • Ρυθμίσεις για τις αμοιβές μουσικών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (άρθρο 94)
 • Μεταφορά ατόμων με αναπηρία (άρθρο 95)
 • Ορεινοί δήμοι (άρθρο 96)
 • Ιδιάζουσα δωσιδικία δημάρχων και περιφερειαρχών (άρθρο 99)

Σχετικά με διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία:

 • Καταχώριση αιτήσεων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού (άρθρο 101)
 • Αποστολή εντύπων ψηφοδελτίων στις διπλωματικές αρχές (άρθρο 102)
 • Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων (άρθρο 103)
 • Δικαίωμα μεταδημότευσης για υποβολή υποψηφιότητας στις εκλογές δημοτικών αρχών (άρθρο 104)
 • Ασυμβίβαστο υπαλλήλων του δήμου και των νομικών προσώπων του (άρθρο 105)
 • Εκλογές δημοτικών αρχών – Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων – Νομοτεχνική βελτίωση (άρθρο 106)
 • Εκλογές περιφερειακών αρχών – Κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα (άρθρο 107)
 • Εκλογές περιφερειακών αρχών – Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή δήλωσης – Διόρθωση παροράματος (άρθρο 108)

Σχετικά με τις λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών :

 • Ρυθμίσεις για την κατ’ εξαίρεση οδήγηση των οχημάτων του Δημοσίου (άρθρο 109)
 • Διορισμός συγγενούς θανόντος (άρθρο 111)
 • Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων (άρθρο 119)
 • Ερμηνευτική διάταξη των παρ. 1 και 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αναφορικά με την θητεία των αντιπεριφερειαρχών (άρθρο 120)
 • Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα (άρθρο 121)
 • Περιουσιακά ζητήματα δημοτικών λιμενικών ταμείων κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων από δημοτικά λιμενικά ταμεία διαδημοτικού χαρακτήρα (άρθρο 122)

Σχετικά με τις λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις:

 • Παράταση ισχύος πράξεων παραχώρησης ακινήτων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 136)