Ν. 4998/2022: Ρυθμίσεις για Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και αποσπάσεις Υπαλλήλων ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Α’ 221 – 30/11/2022, ο Νόμος 4998/2022, με θέμα την : «Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και λοιπές επείγουσες Ρυθμίσεις.».

Oi κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α., είναι οι εξής:

  • Με το άρθρο 24, ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2022 έως και την 15η.10.2022 και ετήσιες του έτους 2022 (χρήση 2021), υποβάλλονται μέχρι και τις 15/1/2023.
  • Με το άρθρο 12, τροποποιείται το άρθρο 74 ν. 4781/21 για τις Αποσπάσεις στο Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες μπορούν να γίνονται και από δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ως προς τον αριθμό των αποσπώμενων υπαλλήλων και την εφαρμοστέα διαδικασία, και ως προς την καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων.
  • Με το Άρθρο 16, τροποποιείται η παρ. 12 του Άρθρου 329 ν. 4781/21 και προβλέπεται ρητά ότι οι αποσπώμενοι σύζυγοι ή τα συμβαλλόμενα με σύμφωνο συμβίωσης μέρη, που αποσπώνται λόγω συνυπηρέτησης με τον/την σύζυγο ή το έτερο συμβαλλόμενο με σύμφωνο συμβίωσης μέρος που υπηρετεί ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών είτε πρόκειται για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δεν δικαιούνται αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής (Α.Υ.Α.), για το χρονικό διάστημα της απόσπασής τους.