Ν. 4978/2022: Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 206 – 4/11/2022, ο Νόμος 4987/2022, με θέμα την : «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.».

Oi κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α., είναι οι εξής:

  • Σύμφωνα με το Άρθρο 2, οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια Έσοδα:

α) Φόρο Εισοδήματος,

β) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),

γ) Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),

δ) Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια,

ε) Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τον προσδιορισμό (βεβαίωση) ή είσπραξη των οποίων, κατά την 1η.1.2014, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περ. α και β,

στ) Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.

  • Σύμφωνα με το άρθρο 71:

“1. Όπου σε κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε διάταξη του Μέρους Α΄ του ν.4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή γενικά στον ν. 4174/2013 ή στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), εφεξής νοείται η αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Κώδικα ή ο παρών Κώδικας.

2. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα τροποποιούν ή αντικαθιστούν αποφάσεις ή πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του Μέρους Α΄ του ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής 83 Διαδικασίας, εκδίδονται εφεξής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

4. Οι κωδικοποιούμενες διατάξεις του Μέρους Α΄ και το Παράρτημα του ν.4174/2013, καταργούνται.”

  • Υπενθυμίζουμε ότι στο από 01.11.2022 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται ότι, κατά την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, δεν μεταβάλλεται η ουσία των Διατάξεων που ενσωματώνονται στον νέο Κώδικα, ούτε εισάγονται νέες διατάξεις, ενσωματώνεται όμως υποχρεωτικά η υφιστάμενη Νομοθεσία.
  • Επιπλέον, ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τις ποινές που επιβάλλονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και προβλέπονται από τον νέο Ποινικό Κώδικα, τον Νόμο 4619/2019.