Ν. 4978/2022 : Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 190 – 07/09/2022, ο Νόμος 4978/2022.

Ο εν λόγω Νόμος, αναμορφώνει ουσιαστικά το ρυθμιστικό πλαίσιο για την είσπραξη των δημοσίων Εσόδων και κυρίως συστηματοποιεί και αποσαφηνίζει και την επ’ αυτών διαμορφωθείσα Νομολογία διάσπαρτων διατάξεων, εντός κι εκτός του κειμένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Έτσι λοιπόν και σύμφωνα με το Άρθρο 85 – τελικές διατάξεις:

«1. Όπου σε κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε διάταξη του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ ή γενικά στο ν.δ. 356/1974 ή τον ΚΕΔΕ, εφεξής νοείται η αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Κώδικα ή ο παρών Κώδικας.

2. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα τροποποιούν ή αντικαθιστούν αποφάσεις ή πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974 ή του ΚΕΔΕ, εκδίδονται εφεξής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

4. Διαδικαστικές πράξεις που διενεργούνται ή πράξεις που εκδίδονται ή ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μετά την ισχύ του παρόντος Κώδικα διέπονται από τον παρόντα Κώδικα.

5. Το 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» καταργείται.».

Για τη διευκόλυνση των χρηστών του νέου ΚΕΔΕ, ο νομοθέτης έχει παραθέσει στις σελίδες 6272 έως και 6285 του ΦΕΚ, δύο χρηστικούς πίνακες – ευρετήρια. Στον μεν πρώτο πρωτάσσονται οι νέες κωδικοποιητικές διατάξεις, ενώ στον δεύτερο πίνακα πρωτάσσονται οι παλαιές κωδικοποιούμενες Διατάξεις.