Ν. 4964/2022: Διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 150 – 30/07/2022, ο Νόμος 4964/2022, με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές Διατάξεις.».

Oi κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α., είναι οι εξής:

  • Άρθρο 19: Καταβολή χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο
  • Άρθρο 126: Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών – Κάτοχοι θέσεων αδειών επαγγελματία πωλητή -Προσωρινές θέσεις – Έννοια κενών θέσεων -Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού
  • Άρθρο 129: Παράταση συμβάσεων παραχώρησης Χώρων Ζώνης Λιμένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι και δυο (2) έτη από το χρόνο λήξης τους κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 31η.12.2022 – Καθορισμός ανταλλάγματος
  • Άρθρο 130: Επέκταση παραχωρημένων χώρων σε Χερσαία Ζώνη Λιμένα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID -19, μέχρι την 31η.10.2022
  • Άρθρο 164: Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών έως τις 31/7/2023
  • Άρθρο 165: Εφαρμογή παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 και του Άρθρου 30 του ν. 4917/2022, περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., και για την κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023.