Ν.4954/2022 : Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και άλλες σημαντικές διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 136 – 09/07/2022, ο Νόμος 4954/2022, με τίτλο: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις.».

Oi κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α., είναι οι εξής:

Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ

 • Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης – Άρθρο 41
 • Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και νομικών προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού – Άρθρο 78

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Επιχορήγηση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων – Άρθρο 42
 • Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Άρθρο 43
 • Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης Ακινήτου – Άρθρο 44
 • Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. – Άρθρο 45
 • Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» – Άρθρο 69
 • Παράταση της δυνατότητας παροχής από το Δήμο χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία – Άρθρο 70

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 • Μη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων μελετών – Άρθρο 72
 • Συμμετοχή συμπράξεων φορέων και επιχειρήσεων σε προγραμματικές Συμβάσεις – Άρθρο 46
 • Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Άρθρο 75
 • Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» – Άρθρο 89

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

 • Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων ΙΔΟΧ που συνάπτονται μετά από διαγωνισμό ΑΣΕΠ – Άρθρο 51
 • Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Ο.Τ.Α. – παρ.1 του Άρθρου 52
 • Συνυπηρέτηση πολυτέκνων υπαλλήλων – παρ.2 του Άρθρου 52
 • Επιλογή Προϊσταμένων – Άρθρα 55 και 56
 • Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων – Άρθρο 57
 • Πλήρωση θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και προσωπικού διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Άρθρο 84

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Λύση ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. – Άρθρο 71

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο της Επικράτειας-Κατάργηση «Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» («ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») – Άρθρο 31
 • Άσκηση αρμοδιοτήτων των Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ) – Άρθρο 32
 • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων – Άρθρο 33
 • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου – Άρθρο 34
 • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Κρήτης – Άρθρο 35
 • Αρμοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α. – Άρθρο 36
 • Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων – Άρθρο 37
 • Εισφορές Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης – Άρθρο 38
 • Μεταβίβαση κυριότητας εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ σε ΦΟΔΣΑ- Υποχρεωτική συγχώνευση και περιέλευση περιουσιακών στοιχείων σε ΦΟΔΣΑ – Άρθρο 39

Ζ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 • Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου σε ΦΟΔΣΑ και ΔΕΥΑ – Άρθρο 40

Η. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑ

 • Αναμόρφωση συστήματος σύστασης και λειτουργίας Υ.ΔΟΜ.-Παύση δυνατότητας σύστασης νέων Υ.ΔΟΜ – Άρθρο 73 
 • Παράταση προθεσμίας για παροχή διοικητικής υποστήριξης Δήμων για την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων – Άρθρο 74
 • Χρονικό διάστημα μεταβίβασης διοικητικών αδειών περιπτέρων – Άρθρο 47
 • Υπαίθρια διαφήμιση – Άρθρο 58, 59 και 60
 • Αναστολή διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης του άρθρου 28 του Ν.4442/16, περί δυνατότητας ίδρυσης καταστήματος σε συγκεκριμένη θέση – Άρθρο 76
 • Ενίσχυση ελέγχου φορέων κοινωνικής πρόνοιας – Άρθρο 79

Θ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

 • Συμπλήρωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης – Άρθρο 49
 • Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δημοτολογίου – Άρθρο 50

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 • Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης, αργία και παύση αιρετών από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Άρθρο 63 και 64
 • Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών Εγγράφων – Άρθρο 80
 • Διόρθωση στοιχείων μητρώων Δημόσιου Τομέα – Άρθρο 81