Ν. 4940/2022: Στοχοθεσία, Αξιολόγηση και Aνταμοιβή για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες σημαντικές διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 112 – 14/06/2022, ο Νόμος 4940/2022, με τίτλο: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου Τομέα και άλλες διατάξεις.».

Oi κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α., είναι οι εξής:

Άρθρα 3 και 4: Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων και οι δεξιότητες, οι οποίες το συγκροτούν, δηλαδή:

α) προσανατολισμό στον πολίτη,

β) ομαδικότητα,

γ) προσαρμοστικότητα,

δ) προσανατολισμό στο αποτέλεσμα,

ε) οργάνωση και προγραμματισμό,

στ) επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα,

ζ) επαγγελματισμό και ακεραιότητα,

η) διαχείριση γνώσης και

θ) ηγετικότητα

Άρθρα 5-15: Αξιολόγηση και Στοχοθεσία από 01/01/2023

Άρθρα 16-22: Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρα 23-24: Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων

Άρθρο 28: Αναστολή μείωσης προσωπικής διαφοράς κατά την μισθολογική εξέλιξη των Yπαλλήλων

Άρθρα 29-35: Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

Άρθρο 38: Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων, από 01/09/2022.

Άρθρο 40: Ανάθεση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

Άρθρα 44-46: Σύμβουλος Ακεραιότητας

Άρθρο 47: Ορισμός προϊσταμένων εκπαιδευτικών – ερευνητικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Άρθρο 48: Κατάργηση διάταξης περί τρόπου λήψης αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων

Οι εν λόγω καταργούμενες διατάξεις προέβλεπαν ότι κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών Oργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς

β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών

γ) είτε δια ζώσης

δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη

Άρθρο 50: Μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας

Άρθρο 51: Συμβάσεις, έως 24 μηνών για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών Aναγκών (περιλαμβάνονται και διαδικασίες νέων Προσλήψεων)

Άρθρο 58: Ακατάσχετο και μη συμψηφισμός με βεβαιωμένες οφειλές της αποζημίωσης που λαμβάνει ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με Aναπηρία.