Ν. 4935/2022: Πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 103 – 26/05/2022, ο Νόμος 4935/2022, με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες Διατάξεις.».

Η κυριότερη ρύθμιση που αφορά τους Ο.Τ.Α., βρίσκεται στο άρθρο 24, με το οποίο τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4223/2013 (Α’ 287) και ορίζεται ότι, ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, εφόσον η Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20ή Μαΐου 2022, η πρώτη Δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 31/5/2022.