Ν. 4934/2022: Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, ρυθμίσεις ληξιαρχείων, κτηματολόγιο και άλλες ρυθμίσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 100 – 23/05/2022, ο Νόμος 4934/2022, με θέμα: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηματολογικού Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα Κτηματολογικά φύλλα και λοιπές Διατάξεις.».

Η κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους Ο.Τ.Α., είναι οι εξής:

Με το άρθρο 12, προστίθεται νέο άρθρο 3Α στον Ν. 2664/1998 και θεσπίζεται η δυνατότητα διασύνδεσης των Ληξιαρχείων με τη βάση δεδομένων του «Ελληνικού Κτηματολογίου», με σκοπό την αυτοματοποιημένη ενημέρωση των κτηματολογικών φύλλων με τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του προσώπου που εμφανίζεται ως δικαιούχος σε κτηματολογική εγγραφή, καθώς και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Συστήματος.

Με το Άρθρο 20, παρατείνεται έως τις 30/06/2023, η αποκλειστική προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, στο σύνολο κτηματογραφημένης περιοχής όπου έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου και εντός της οποίας βρίσκεται περιοχή που οριοθετείται για την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων.

Με το Άρθρο 22, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προϋποθέσεις. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά Πρόσωπα κ.λπ.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού, η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η παραγωγική λειτουργία της ως άνω πλατφόρμας εκκινεί στις 31/12/2023.

Με το άρθρο 23, τροποποιείται το άρθρο 7 του Ν.4356/2015 και προστίθεται η δυνατότητα λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα, και η δυνατότητα ενημέρωσης του Ληξιαρχείου για τη λύση του συμφώνου συμβίωσης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Mε το άρθρο 24, προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 12 του Ν.4356/2015 με αντικείμενο την εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα.

Με το άρθρο 25, τροποποιείται η παρ. 3 άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και ορίζεται ότι, πλέον, τα δικαστήρια και οι εισαγγελίες συνιστούν αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.).

Με την παρ. 4 του άρθρου 46, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με την παρ. 5 του άρθρου 46, ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την πρόσβαση και τη λειτουργία της πλατφόρμας, τη δομή και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, τη διάρκεια ισχύος του, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά την επεξεργασία των διακινούμενων δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Άρθρου 22.