Ν.4926/2022: Παράταση ισχύος έως 31/05 για μη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς ΟΤΑ, αναπροσαρμογή μισθωμάτων ακινήτων και λοιπά θέματα Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 82 – 20/04/2022, ο Νόμος 4926/2022, με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.».

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ, είναι οι εξής:

  • Το Άρθρο 134, αφορά την παράταση της προθεσμίας της παρ.1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ως προς την ισχύ του προϋπολογισμού των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Ειδικά για το έτος 2022, όσον αφορά τους μη εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς και μέχρι την έναρξη της ισχύος των νέων, ισχύει έως τις 31/05/2022, ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή: α) των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 και β) των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων Χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το Άρθρο 111, αφορά προβλέψεις για την προθεσμία διενέργειας μετατάξεων προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
  • Το Άρθρο 115, περιλαμβάνει διαάφορες ρυθμίσεις για τις προϋποθέσεις πρόωρης λήξης συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων.
  • Με το Άρθρο 121, αποφασίζεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής μισθώματος ακινήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και του άρθρου 13 του ν. 4242/14, για το σύνολο του 2022, σε ποσοστό 3% επί του μισθώματος του έτους 2021.