Ν. 4921/2022: Σημαντικές Ρυθμίσεις για τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 75 – 18/04/2022, ο Νόμος 4921/2022, με θέμα: «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.».

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που αφορούν τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα αφορούν τα εξής θέματα:

Άρθρο 48: Προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης

Άρθρο 49: Έλεγχος μετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης με την ταχεία διαδικασία

Άρθρο 50: Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4670/2020

Άρθρο 51: Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4387/2016

Άρθρο 52: Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018

Άρθρο 53: Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης – Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

Άρθρο 54: Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016

Άρθρο 55: Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών

Άρθρο 56: Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας – Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966

Άρθρο 58: Δράση «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» – Σκοπός και αντικείμενο

Άρθρο 59: Δικαιούχοι και ωφελούμενοι της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» – Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης

Άρθρο 60: Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»

Άρθρο 61: Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας

Άρθρο 66: Ένταξη δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους Φορείς Παιδικής Προστασίας του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 – Τροποποίηση της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 ν. 4837/2021

Άρθρο 67: Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995

Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021

Άρθρο 74: Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα Ι» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ»

Άρθρο 75: Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.