Ν. 4917/2022: Χρησιμοποίηση Εσόδων από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 67 – 31/03/2022, ο Νόμος 4917/2022, με τίτλο: «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 06.09.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Η κυριότερη Ρύθμιση που αφορά στους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βρίσκεται στο Άρθρο 30 του Νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι παρατείνεται έως τις 30/06/2022, η δυνατότητα των Δήμων να χρησιμοποιούν Έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, έπειτα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο.