Ν. 4915/2022: Νέες Ρυθμίσεις για τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 63 – 24/03/2022, ο Νόμος 4915/2022, με τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.».

Ο παρών Νόμος, περιλαμβάνει μία σειρά ρυθμίσεων, με τις εξής σημαντικότερες:

 • Άρθρο 2: Διευκολύνει τη διαδικασία για τις περιπτώσεις που ορίζεται νέος Αντιπεριφερειάρχης και επιθυμεί να κρατήσει τους αποσπασμένους που είχε στο Γραφείο του ο τέως Αντιπεριφερειάρχης.
 • Άρθρο 3: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύνταξη ενιαίου Κώδικα και για τους Δημοσίους Υπαλλήλους και για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους.
 • Άρθρο 4: Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
 • Άρθρο 5: Εισάγεται νέα ρύθμιση περί αποκλεισμού υποψηφίου από τη διαδικασία, εάν λάβει στη συνέντευξη τελική μοριοδότηση μικρότερη του 500.
 • Άρθρο 8:  Ισχύς πινάκων κατάταξης προσληπτέων μηχανικών από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Δίνεται χρονική διάρκεια ισχύος ενός έτους, στους Πίνακες προσληπτέων Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
 • Άρθρο 9  και Άρθρο 32: Οικονομική Επιτροπή Περιφερειών. Εισάγεται νέα ρύθμιση ότι εάν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους. Επιπλέον, με τη μεταβατική διάταξη, νομιμοποιούνται αναδρομικά συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν αναπληρωματική μέλη.
 • Άρθρο 10: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ρυθμίσεις που  προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρακτικό πρόβλημα, όταν σφραγίζεται ένα κέντρο διασκέδασης, να υπάρχει δυνατότητα, να ανοίγει στη θέση του ίδιο μαγαζί αλλά στο όνομα άλλου.
 • Άρθρο 11: Μέχρι σήμερα η νομική υποστήριξη των Αιρετών ήταν απλά υποσύνολο στο νομικό πλαίσιο για την νομική υποστήριξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. Τώρα, με το  Άρ. 33 η εν λόγω παράγραφος καταργείται και εισάγεται αυτοτελές, αναλυτικό, ειδικό πλαίσιο στο αρ.11
 • Άρθρο 12: Σύσταση Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Τροποποίηση άρθρων 8, 14, 19, 22 και 24 π.δ. 135/2010
 • Άρθρο 13: Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 • Άρθρο 14: Επιχορηγήσεις και βοηθήματα – Τροποποίηση του άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και συγκεκριμένα αναφέρεται σε επιχορηγήσεις από ΟΤΑ σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 • Άρθρο 15: Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων. Το εν λόγω άρθρο αναφέρεται στη διάθεση ποσού από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ για τον Π/Υ έτους 2022, στη μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα Π/Υ έτους 2022, στη συμφωνία δήμων με πιστωτές τους για τον διακανονισμό οφειλών, σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ή αναμόρφωσης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού κ.α.
 • Άρθρο 16 και Άρθρο 17:  Τα αρ. 158 και 160 του Κώδικα Δήμων θα εφαρμόζονται αναλογικά και στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και στις ΔΕΥΑ. Αφορούν το ποιες θεωρούνται υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες, καθώς και τι μπορεί να πληρώνεται μέχρι να εκκινήσει ο νέος προϋπολογισμός κάθε έτους.
 • Άρθρο 18: Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021. Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης αδήλωτων τ.μ. έως 30.06.2022  και προθεσμίας εκκαθάρισης των δηλώσεων από τους Ο.Τ.Α..
 • Άρθρο 19: Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων και συγκεκριμένα στο παρόν γίνεται λόγος για την διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
 • Άρθρο 20: Τρίμηνη παράταση στο ισχύον πλαίσιο για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων. Παρατείνεται, αναδρομικά από την 28η Φεβρουαρίου και έως την 1η Ιουνίου,  η παράταση και διατηρείται σε ισχύ ό,τι ισχύει αυτή τη στιγμή για τις ΥΔΟΜ των Δήμων.
 • Άρθρο 21: Παρατείνεται ακόμα μία φορά, αναδρομικά από την 28η Φεβρουαρίου και έως την 1η Ιουνίου, η μη έναρξη άσκησης από τους Δήμους των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που είχε προβλέψει ο Καλλικράτης και η συναφής παροχή διοικητικής υποστήριξης σε άλλους Δήμους.
 • Άρθρο 22: Απευθείας τα χρήματα για πυροπροστασία στους Συνδέσμους Ο.Τ.Α.
 • Άρθρο 23: Άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού
 • Άρθρο 31: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών λόγω κορωνοϊού, έως 31.5.2022.
 • Άρθρο 33: Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19
 • Άρθρο 39: Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 107 του ν. 4714/2020
 • Άρθρο 40: Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. για την εξόφληση υποχρεώσεών τους
 • Άρθρο 42: Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Άρθρο 46: Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020, σχετικά με τη νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Άρθρο 51: Τροποποιείται το Άρ. 18 του Ν. 4354/2018, ως ισχύει, αναφορικά με τη μεταρρύθμιση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (τα λεγόμενα “βαρέα και ανθυγιεινά”).
 • Άρθρο 52: Μειώνεται στο μισό (από 60 % που ισχύει, σε 30 %) η παρακράτηση από τους ΚΑΠ, των ποσών που έλαβαν οι ΟΤΑ για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τρίτους.
 • Άρθρο 64: Μεταρρύθμιση καθεστώτος επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
 • Άρθρα 85 – 93: Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα
 • Άρθρο 92: Ακατάσχετο για ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
 • Άρθρο 108: Εγκατάσταση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης από Ο.Τ.Α.