Ν. 4914/2022: Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και άλλες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 61 – 21/03/2022, ο Νόμος 4914/2022, με τίτλο: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις σχετικά με τα εξής θέματα:

α) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

β) Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

γ) Ορισμός αρμόδιας αρχής επιβολής κυρώσεων για τη λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων

δ) Πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης πληττόμενων από φυσικές καταστροφές Επιχειρήσεων.