Ν. 4912/2022: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 59 – 17/03/2022, ο Νόμος 4912/2022, με τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», ο οποίος περιλαμβάνει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις σχετικά με τα εξής θέματα:

Ι. Δημιουργία νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κατόπιν συγχώνευσης της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ

ΙΙ. Αναπροσαρμογή κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.