Ν. 4876/2021: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 251 – 23/12/2021, ο Νόμος 4876/2021, με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», στον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 176 του παρόντα Νόμου, παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Οι επείγουσες ρυθμίσεις που περιέχει ο παρόν Νόμος και αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι:

Άρθρο 99: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 3852/2010

Άρθρο 100: Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 3852/2010

Άρθρο 101: Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 3852/2010

Άρθρο 102: Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3852/2010

Άρθρο 103: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων – Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010

Άρθρο 104: Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών – Τροποποίηση του άρθρου 175 του ν. 3852/2010

Άρθρο 105: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Άρθρο 106: Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 107: Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

Άρθρο 108: Κατά χρόνο άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020

Άρθρο 109: Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας δημοτικών ακινήτων – Τροποποίηση του άρθρου 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 110: Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα

Άρθρο 111: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς

Άρθρο 112: Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020

Άρθρο 113: Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020