Ν.4831/21:Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις σχετικά με κρίσιμα θέματα των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 170-Α-23.09.2021, ο Νόμος 4831/2021, με τίτλο: “Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις“, στον οποίο μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:

Στις παρ. 7 του άρθρου 68 και παρ. 4 του άρθρου 119, ορίζεται ότι δηµόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητης Αρχής ή ΟΤΑ, σύζυγος ή συµβίος/α, λειτουργού και διοικητικού υπαλλήλουτου Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µετατίθεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από αίτησή του, στην περιφέρεια του Γραφείου όπου υπηρετεί ο σύζυγός του ή ο συµβίος ή η συµβία του, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.

Το άρθρο 136, ορίζει οτι έργα και μελέτες για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας που αναλαμβάνονται, δυνάμει προγραμματικής σύμβασης που συνάπτεται με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορούν να ανατίθενται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 ή με προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ίδιου νόμου, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Με το άρθρο 141, αποφασίζεται η παράταση του χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ, έως και τις 31.12.2021.

Στο άρθρο 174, τέλος, ορίζεται η δυνατότητα παράτασης των εν ενεργεία συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)), καθώς και των αντίστοιχων συμβάσεων που έληξαν από 1.8.2021 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος , από τη λήξη τους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους.