Ν.4830/21: Αρμοδιότητες των Δήμων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και άλλες διατάξεις σχετικά με κρίσιμα θέματα των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 169-Α-18.09.2021, ο Νόμος 4830/2021, με τίτλο: “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις“, στον οποίο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:

Τα άρθρα 3,4, 10 και 23 ορίζουν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των Δήμων σχετικά με τη διαχείρηση των αδέσπωτων ζώων.

Τα άρθρα 11 και 45 ορίζουν ζητήματα, σχετικά με τη χρηματοδότηση των Δήμων από το πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ”.

Στα άρθρα 40 και 46, περιγράφεται η διαδικασία τροποποίησης του Οργανισµού της Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήµων.

Με το άρθρο 48, τροποποείται ο ορισμός της έννοιας «Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στο άρθρο 49, ορίζονται ζητήματα σχετικά με αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσµων δήµων και νοµικών προσώπων Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 50 περιγράφει τον μηχανισµό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ.

Με το άρθρο 51, δίνεται παράταση στο νομικό πλαίσιο για τη δυνατότητα παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων από Δήμους προς αθλητικά σωματεία, μέχρι τις 30.06.2022.

Το άρθρο 52, αφορά το νέο προσοντολόγιο και κλαδολόγιο προσωπικού.

Στο άρθρο 53 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών πλήρωσης θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού ειδικών κατηγοριών.

Τα άρθρα 54 και 58 έχουν ως αντικείμενο την άδεια απουσίας του πατέρα – υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου.

Τα άρθρα 55 και 59, αφορούν το Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας στο 50%.

Τα άρθρα 56 και 60 αφορούν την άδεια άνευ αποδοχών και τις διευκολύνσεις Υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Με το άρθρο 62, παρατείνεται από τη λήξη της, 31.12.2020, έως 31η.03.2022 η ισχύς του αναπτυξιακού Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”.

Το άρθρο 63, μειώνει τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε Υποψηφίους των Αυτοδιοικητικών Εκλογών του 2019 , με αναδρομική ισχύ από την 25η Μαρτίου 2019.

Το άρθρο 64 τροποποιεί το νομικό πλαίσιο για τις Προγραμματικές Συμβάσεις την Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο άρθρο 65, προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το άρθρο 66, αφορά το δικαίωμα υποβολής δηλώσεων για αδήλωτα τ.μ. ακινήτων.

Τέλος, με το άρθρο 67, εξειδικεύεται ο τρόπος σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα της πανδημίας και ορίζεται η δυνατότητα να συγκαλείται είτε διά περιφοράς, είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε δια ζώσης, είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.