Ν.4829/21: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις σχετικά με κρίσιμα θέματα των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 166-Α-10.09.2021, ο Νόμος 4829/2021, με τίτλο: “Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.“, στον οποίο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Μέρος Γ’,Ε’ Άρθρα 20-22, 24-25, 27, 32-33, 36-40).

Συγκεκριμένα:

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 20, σε σχέση με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ορίζεται ότι:

α) Εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων ολοκληρώνονται με αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

β) Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, δύνανται, µε αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, µε απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.

δ) Πράξεις μετάταξης υπαλλήλων που εκκρεμούν προς υπογραφή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

Με το άρθρο 21, προβλέπεται η εφαρμογή Ηθικής Αμοιβής και σε Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Με το άρθρο 22 παρέχεται δικαίωμα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων από το προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, ειδικότητας γεωτεχνικού που απασχολείται µε σύβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες.

Με το άρθρο 24 του Νόμου, ορίζεται ότι όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα µέλος της οικογένειας του θανούντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή σύζυγός του ή το πρόσωπο µε το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος. Η αίτηση για διορισμό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορισθέντος.

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 25, αποφασίζεται ότι οι προσλήψεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι ειδικά για τον προγραµµατισµό προσλήψεων έτους 2022, ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός προσλήψεων του παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση µε τον αντίστοιχο αριθµό εγκεκριµένων προσλήψεων του έτους 2020. Οι  περιορισµοί αυτοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φορέων των οποίων ο εγκεκριµένος αριθµός προσλήψεων για το έτος 2020 είναι µικρότερος των δέκα (10) ατόµων.

Στο άρθρο 27, ορίζεται ότι οι µουσικοί των λοιπών, πλην των συµφωνικών, µουσικών συνόλων κατατάσσονται, µε πράξη του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, στις ειδικές κατηγορίες του Αρχιµουσικού ή Διευθυντή Χορωδίας, του Κορυφαίου και του Μουσικού.

Με το άρθρο 32, προβλέπται ότι εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό του δήµου πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, για τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατά την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), ο προϋπολογισµός αναµορφώνεται κατόπιν σχετικής απόφασης της οικονοµικής επιτροπής.

Στο άρθρο 33, ορίζεται ότι στις επιτρεπόμενες δαπάνες με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους και μετά το πέρας του τριμήνου προστίθενται οι περ. δ΄, η΄, ιδ΄ και ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), που αφορούν:

  1. Γραφική ύλη, έντυπα και βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, ανταλλακτικά και συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
  2. Έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας και διοδίων.
  3. Ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
  4. Υλικά και κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.

Ακόμα, με την παρ. 2 του άρθρου 36, προβλέπεται ότι στο προσωπικό των δομών υγείας που εμβολιάζεται, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο σπουδών στις δομές αυτές. Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, το χρονικό σημείο της αναστολής καθηκόντων, όπως ορίζεται από την παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, τροποποιείται από την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, στο χρονικό σημείο της πραγματοποίησης της πρώτης ή μόνης δόσης εμβολιασμού. Επιπλέον προβλέπεται ότι, μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Με το άρθρο 37, αποφασίζεται ότι σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εµβολιασµού, ενώ δεν έχει εµβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόµενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον υπάλληλο του Δηµοσίου ή σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο, συµµετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπον στις πράξεις του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόµενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Με το άρθρο 38, παρατείνεται η διενέργεια υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τον κορωνοϊό COVID-19 από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας έως την 31η.12.2021.

Με το άρθρο 39 προβλέπεται ότι για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 µε τη µέθοδο µοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο τιµής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγµατος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€ χωρίς ΦΠΑ) και ως ανώτατο όριο τιµής χρέωσης της δειγµατοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€ χωρίς ΦΠΑ), β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 µε τη µέθοδο της ταχείας δοκιµασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιµής χρέωσης το ποσό των δέκα ευρώ (10€ χωρίς ΦΠΑ) (συµπεριλαµβανοµένης σε αυτήν της αξίας δειγµατοληψίας και της ανάλυσης δείγµατος).

Τέλος, το Άρθρο 40, ορίζει πως η οικονοµική ενίσχυση που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις πολιτισμού, θέατρα και κινηματογράφους, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.