Ν. 4825/2021: Όλες οι διατάξεις σχετικά με κρίσιμα θέματα των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 157-Α-04.09.2021, ο Νόμος 4825/2021, με τίτλο: “Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις“, στον οποίο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κεφάλαια Δ’-Ε’-ΣΤ’ άρθρα 28, 29, 35, 36, 50, 51, 57, 68).

Συγκεκριμένα:

Με τα άρθρα 28-29 αντικαθίστανται η παρ. 4 του άρθρου 8 και το άρθρο 10 του Ν. 4375/2016, αντίστοιχα, και εισάγεται ρύθμιση με την οποία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που οι δήμοι διαπιστωμένα αρνούνται να εκτελέσουν τις ανατιθέμενες σε αυτούς αρμοδιότητες για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων εντός Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι εν λόγω αρμοδιότητες δύναται να ασκούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έσοδα που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης θα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Με το άρθρο 35 τροποποιείται το άρθρο 196 του ν. 4662/2020 και το «Ταμείο Αλληλεγγύης» πλέον χρηματοδοτεί, πέραν των έργων, και τις δαπάνες, τις προμήθειες και τις μελέτες για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες πλήττονται από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία των μονάδων φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. Επιπλέον, δικαιούχοι χρηματοδότησης από το Ταμείο καθίστανται και οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους Ο.Τ.Α., και επικαιροποιείται η ονομασία του ειδικού φορέα σε Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων.

Με το άρθρο 36 τροποποιείται το άρθρο 113 του ν. 4674/2020 και εισάγεται πρόβλεψη για την ενιαία αντιμετώπιση ως προς τα προσόντα, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις κάλυψης των θέσεων του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών και του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι οποίοι πλέον διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, για θητεία τριών (3) ετών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Επιπλέον, καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις κάλυψης των θέσεων του Υποδιοικητή στις Υπηρεσίες Ασύλου και Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι οποίοι επίσης διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, και των οποίων η θητεία αυξάνεται από τα δύο (2) στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, κατ’ αναλογία προς τις αντίστοιχες προβλέψεις για τη θητεία των Διοικητών.

Επίσης, με τα άρθρα 50-51 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού από τις δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό των οποίων εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021, προκειμένου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους, σε περίπτωση θέσης σε αναστολή καθηκόντων του προσωπικού τους που δεν θα συμμορφωθεί με την υποχρέωση εμβολιασμού, όπως και η σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Με το άρθρο 57 τροποποιείται το άρθρο 142 του ν. 4782/2021 και μετατίθεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των άρθρων 55 και 134 του ν. 4782/2021, περί πεδίου εφαρμογής του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, στις 01.03.2022.

Τέλος, με το άρθρο 68, τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020, στην οποία προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, και μετατίθεται η έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, για την 1η.8.2022.