Ν.4821/2021: Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου – Ψηφιακή Διακυβέρνηση και διατάξεις σχετικά με κρίσιμα θέματα των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 134-Α-31.07.2021, ο Νόμος 4821/2021, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», στον οποίο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκηση (Μέρος Ε’- Κεφάλαιο Α’ άρθρα 57-65).

Συγκεκριμένα:

  • Το άρθρο 57  του Νόμου αφορά το τρόπο κάλυψης των αναγκών των Δήμων σε προσωπικό καθαριότητας για σχολεία, Δημόσια Ι.Ε.Κ., και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., καθώς και τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας τους.
  • Το άρθρο 58 αφορά την παράταση ισχύος των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), που χορηγήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σε νομικά πρόσωπα αυτών, και των οποίων η ισχύς έληξε εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,  έως τις 10.09.2021.
  • Το  άρθρο 59 ορίζει την αναλογική εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
  • Το άρθρο 60 ρυθμίζει το ζήτημα της παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών και των σχετικών δαπανών, για το σχολικό έτος 2021-2022
  • Το άρθρο 61 αφορά ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.
  • Το άρθρο 62 προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 1.6.2021 έως 31.7.2021, από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.
  • Στο άρθρο 63 προβλέπεται η αναστολή παρακράτησης των δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων.
  • Το άρθρο 64 αφορά το ζήτημα της παράτασης των προθεσμιών για την αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών σταθμών έως τις 31/12/2021.
  • Τέλος, στο άρθρο 65, προβλέπεται η ρύθμιση θεμάτων για τον προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και συγκεκριμένα:

(α) Η παράταση του άρθρου 33 της από 13/04/2020 ΠΝΠ, που αφορά τη διάθεση ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των δήμων, έως τις 30/09/2021.

(β) Η παράταση της παρ. 8 άρθρου 43 της από 30/03/2020 ΠΝΠ, που αφορά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των δήμων, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και όχι αργότερα  από τις 30/09/2021.

(γ) Η δυνατότητα των Δήμων, με απόφαση της οικονομικής τους επιτροπής, να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών αυτών, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και όχι αργότερα  από τις 30/09/2021.