Ν. 4809/2021: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος για την αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 102-19/06/2021, ο Νόμος 4809/2021, με τίτλο: «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας».

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις, ως προς τα αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές ενώσεις και τις αθλητικές ομοσπονδίες είναι τα παρακάτω:

Άρθρο 47: Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» – Υποχρεωτική καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α. στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» – Εξουσιοδοτική διάταξη

Σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, ορίζεται η απαραίτητη καταγραφή, στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» (η οποία τηρείται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.))   όλων των δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων της Χώρας που ανήκουν σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

Σύμφωνα με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου: ” Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» και να καταχωρούν σε αυτήν τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης,  ενώ σύμφωνα με την παρ. 5: η εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και η καταχώριση σε αυτή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για την ένταξη έργων των Ο.Τ.Α. που αφορούν στις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ λοιπών υπουργείων και φορέων, καθώς και για την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. για την ένταξη των εγκαταστάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και για την παροχή αιγίδας από τη Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.”

Άρθρο 53: Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020.

Στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίστανται οι παρ. 1, 2 και 10 οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: (παρ.1) «…Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121)».