Ν. 4807/2021: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος για την τηλεργασία που περιλαμβάνει διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση και Δημόσια Διοίκηση.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 96– 11/06/2021 ο Νόμος 4807/2021, με τίτλο: “Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”.

Δείτε εδώ τα βασικά σημεία του Νόμου σχετικά με την Τηλεργασία.

Σημειώνεται ότι στο Μέρος Β (άρθρα 20 – 29) του παρόντος Νόμου, ορίζονται οι διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό Δημοσίου Τομέα, Τομέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών και των Ο.Τ.Α.. Άξια μνείας επί του Μέρους Β είναι :

  • Οι αποδοχές των Δημοσιογράφων Ο.Τ.Α. (άρθρο 22).
  • Τα κίνητρα σε εργαζομένους σε Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών (άρθρο 26).

Το Μέρος Γ (άρθρα 30 – 33) του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει τις αλλαγές που επήλθαν στις διατάξεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Το Μέρος Δ (άρθρα 34 – 41) του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις, όπως:

  • την παράταση της προθεσμίας που είχε δοθεί, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.4735/2020 για την απογραφή ακίνητης περιουσίας των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών (άρθρο 34).
  • την τροποποίηση στο νομικό πλαίσιο για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. (άρθρα 35-36).
  • τις παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων (άρθρο 37)
  • την αλλαγή  του άρθρου 69 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” ( ν.4509/2017), όπου πλέον δίνεται η δυνατότητα, οι πόροι για το το εν λόγω πρόγραμμα να προέρχονται από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Το Μέρος Ε (άρθρα 42 – 51) του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το Μέρος ΣΤ’ (άρθρα 52 – 60) του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων που άπτονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τέλος, το Μέρος Ζ (άρθρο 61) του παρόντος Νόμου, αναφέρεται στην διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη.