Ν.4799/2021: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 & 879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 78 – 18/05/2021 ο Νόμος 4799/2021, με τίτλο: “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις”.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις αφορούν τα κάτωθι:

Άρθρο 110- Επέκταση της απαλλαγής µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων

Αντικαθίσταται η παρ.10 του άρθρου 2, της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68) και επεκτείνεται η απαλλαγή της καταβολής μισθώματος από τους μισθωτές επιχειρήσεων που πλήττονται ή έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού και για τον Μάιο 2021.

Άρθρο 120- Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων

Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται ως προς τον φορολογικό συντελεστή και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περ. β’ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα των φορολογικών ετών 2019 και 2020. Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του v. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).»

Άρθρο 123- Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους

Αντικαθίσταται η παρ. 2. α. του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) και ορίζεται ότι «αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του v. 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2. Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν παρακρατείται».

Η ισχύς της ανωτέρω παρ. 1 αρχίζει από την 31η Ιουλίου 2020.

Άρθρα 125 έως 130-  Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας

Στο Μέρος Δ’ του νόμου (άρθρα 125-130) θεσπίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση, την έγκριση, τον συντονισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Δηµοσίων Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας.