Ν.4783/2021: Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 38 – 12/03/2021 ο Νόμος 4783/2021, με τίτλο: “Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις”.

Δείτε εδώ τις διατάξεις του Άρθρου 15: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017