Ν.4765/2021: Εκσυγχρονισμός του Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 6 – 15/01/2021 ο Νόμος 4765/2021, με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.”.

Επισημαίνουμε τις διατάξεις του άρθρου 61 στο οποίο γίνεται αναλυτική αναφορά στις διατάξεις των νόμων που καταργούνται, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 63 σύμφωνα με τις οποίες τα άρθρα 8 έως και 43, που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού, τίθενται σε ισχύ τέσσερις μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Λοιπές διατάξεις  εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ.