Ν.4759/2020: Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 245 – 9/12/2020, το ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,(Ν.4759/2020), με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”.

Παρακάτω, παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους Ο.Τ.Α.:

Άρθρο3: Εθνική Χωρική Στρατηγική – Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4447/2016

Άρθρο 8: Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 5, 9, 11 και 12 του άρθρου 6 του ν. 4447/2016

Άρθρο 10: Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 11: Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4447/2016

Άρθρο 13: Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4447/2016

Άρθρο 14: Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Συντονιστής

Άρθρο 34: Όροι δόμησης σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου

Άρθρο 53: Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 31 του ν. 4495/2017

Άρθρο 69: Ορισμοί – Αντικατάσταση των περ. α΄, β΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 64 του ν. 4495/2017

Άρθρο 70: Ψηφιακή Τράπεζα Γης – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 4495/2017

Άρθρο 74: Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή – Αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4495/2017

Άρθρο 76: Συνέπειες μεταφοράς συντελεστή δόμησης – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του ν. 4495/2017

Άρθρο 84: Ακίνητα Δημοσίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4495/2017

Άρθρο 88: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 89: Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης

Άρθρο 90: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε περίπτωση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 91: Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 92: Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων

Άρθρο 111: Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012

Άρθρο 119: Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα – Αντικατάσταση του τίτλου και των παρ. 1, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012

Άρθρο 120: Ειδικές διατάξεις – Αντικατάσταση των παρ. 2 και 4 και προσθήκη παρ. 6 και 7 στο άρθρο 27 του ν. 4067/2012

Άρθρο 130: Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων

Άρθρο 131: Διατάξεις για υφιστάμενα Γ.Π.Σ. – Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013

Άρθρο 135: Αρμοδιότητες Ελληνικού Κτηματολογίου – Τροποποίηση των άρθρων 1 και 47 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 70 του ν. 4509/2017

Άρθρο 137: Προσωρινές κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια

Άρθρο 142: Προσωρινή χωροθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)

Άρθρο 146: Χωροθέτηση δομών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης και περίφραξη αυτών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 και προσθήκη περ. κγ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017

Άρθρο 151: Μετατροπή εισφοράς σε γη που επιβλήθηκε πριν από τον ν. 1337/1983 σε εισφορά σε χρήμα