Ν.4753/2020: Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων, επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 227 – 18/11/2020 ο Ν.4753/2020, με τίτλο: “Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.”

Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα άρθρα για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 29: Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 33: Επέκταση της μείωσης μισθώματος  επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

Άρθρο 42: Εξόφληση από τον κρατικό προϋπολογισμό οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 49: Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 50: Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους όπου δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση

Άρθρο 51: Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων του άρθρου 51 του ν. 4647/2019

Άρθρο 52: Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α.

Άρθρο 53: Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρεσίες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί

Άρθρο 55: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

Άρθρο 58: Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών μεταγραφών, έγκρισης αγωνιστικών προγραμμάτων, απολογισμών και προϋπολογισμών των αθλητικών φορέων με αποφάσεις Δ.Σ.

Άρθρο 59: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων