Ν.4738/2020: Αντικατάσταση λόγων αποκλεισμού από διαδικασία δημόσιας σύμβασης και παράταση προθεσμιών λόγω κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 207 – 27/10/2020 ο Νόμος 4738/2020, με τίτλο: “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.”.

Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 267:Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016

Άρθρο 287: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19