Ν.4735/2020: Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα και πολλαπλές αλλαγές για τους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 197 – 12/10/2020 ο Νόμος 4735/2020 με τίτλο: “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.”.

Δείτε εδώ τις σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν τους ΟΤΑ.