Ν.4727/2020: Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α΄184 – 23/9/2020 ο Ν.4727/2020, με τίτλο: ” Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.”