Ν.4726/2020: Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου αθλητικών φορέων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 181 – 18/9/2020 ο Ν.4726/2020, με τίτλο: “Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή(Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.”

Αναγράφονται επιγραμματικά:

  • Τα σημαντικότερα άρθρα για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 1: Κωλύματα εγγραφής Περιορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2725/1999

Άρθρο 8: Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

Άρθρο 10: Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας Αποδοχές προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν.2725/1999

Άρθρο 13: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές- Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

Άρθρο 15: Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων-Τροποποίηση του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999

Άρθρο 25: Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων -Προσθήκη άρθρου20Α στον ν. 4067/2012

  • Τα σημαντικότερα άρθρα για τις Ομοσπονδίες

Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας-Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

Άρθρο 7: Γενικές Συνελεύσεις Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν.2725/1999

Άρθρο 11: Προπονητής – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.2725/1999

Άρθρο 27: Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών και για το έτος 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 143του ν. 4714/2020 (Α’ 148)

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις (παρ.1: Τροποποίηση καταστατικού ομοσπονδιών έως 31.06.2021)