Ν.4701/2020: Σημαντικές αλλαγές για τις Πολυετείς Υποχρεώσεις των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Οδηγός και Υποδείγματα)

Μέχρι τις 29 Ιουνίου του 2020, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης για να προχωρήσουν σε μια πολυετή δαπάνη (νοείται δαπάνη που αφορά το επόμενο ή τα επόμενα έτη), όφειλαν να δεσμεύουν υποχρεωτικά ποσό από τον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί φορείς δέσμευαν ακόμα και ένα ευρώ ή έμεναν χωρίς σύμβαση το πρώτο τρίμηνο του έτους μέχρι να εγκριθεί ο Προϋπολογισμός τους και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ανάθεσης.

Από τις 30 Ιουνίου του 2020, με τη δημοσίευση του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128 – 30/6/2020), τροποποιούνται ο Ν.4270/2014 (άρθρο 67) και το Π.Δ.80/2016 (άρθρα 2,4 και 12) και δίνεται η δυνατότητα στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, να προβούν σε δαπάνες που αφορούν σε «προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και εκτέλεση δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη, χωρίς πλέον να απαιτείται έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το τρέχον έτος» (άρθρο 39).

Τη θέση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, στην περίπτωση αυτή, παίρνει η Απόφαση Πολυετούς Έγκρισης του διατάκτη, επί της οποίας συντάσσεται παρά πόδας πράξη-βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα περί νομιμότητας της δαπάνης (παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν.4270/2014 και περ. α’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν.4270/2014).

Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης παροχής της βεβαίωσης (της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014) για λόγους που ανάγονται στη νομιμότητα, ακολουθείται κατ’ αναλογία, η γνωστή διαδικασία της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016, δηλαδή εφόσον ο διατάκτης εμμένει, ο Π.Ο.Υ. παρέχει την βεβαίωση και εκτελεί τις λοιπές διαδικασίες και παράλληλα ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και τον Ελεγκτή Νομιμότητας (αναφορικά με τους Ο.Τ.Α.).

Με την έναρξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του φορέα, εκδίδεται άμεσα και κατά προτεραιότητα η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αναμένεται η έκδοση σχετικής Εγκυκλίου από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους.

Σχετικά Έγγραφα:

Οδηγός Πολυετούς Απευθείας Ανάθεσης για Ο.Τ.Α.

Υπόδειγμα Απόφασης Πολυετούς Έγκρισης (επόμενο έτος)

Υπόδειγμα Απόφασης Πολυετούς Έγκρισης (επόμενα έτη)

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,

 

Θάνος Πολύδωρος

Διευθύνων Σύμβουλος