Ν. 4625/2019: Σημαντικές αλλαγές για τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 139), στις 31 Αυγούστου 2019, ο Ν. 4625/2019 με τίτλο: «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το Κεφάλαιο Δ’ του Νόμου και συγκεκριμένα τα άρθρα 10 έως 15 αφορούν διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι κάτωθι:

 

  1. Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής η εξειδίκευση πίστωσης (και όχι του Δ.Σ.)

Παρ. 1 του άρθρου 14

 

  1. Στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής κάθε τροποποίηση σύμβασης

Με βάση την περιπτ. α του άρθρου 9 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία».

 

  1. Δεν χρειάζονται πλέον δημοσίευση στο ΦΕΚ, οι πράξεις ορισμού των Προέδρων και Αντιπροέδρων των δημοτικών ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ

Οι πράξεις αυτές αποκτούν νόμιμη υπόσταση, για όλες τις συνέπειες με τη δημοσίευσή τους στο πρόγραμμα Διαύγεια. Η διάταξη αφορά και όσες πράξεις έχουν δημοσιευθεί κατά τα ανωτέρω αναδρομικά (παρ. 1 του άρθρου 12).

 

  1. Πρόεδροι συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων

Με βάση το άρθρο 79 του Ν. 3852/2010 «Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του».

Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 διευκρινίζεται πως: «σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, Πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους».

 

  1. Εκλογή εκπροσώπων Δ.Σ. στη Γ.Σ. των Π.Ε.Δ. τον πρώτο χρόνο (και όχι στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ.)

Το Π.Δ. 75/2011 (παρ.1 του άρθρου 9), που ανέφερε πως εκλέγουν στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), αντικαταστάθηκε με την παρ. 11β του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 ως εξής: «Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της ΠεριφερειακήςΈνωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία».

 

  1. Δυνατότητα διάθεσης από τους ΟΤΑ, του αντισταθμιστικού οφέλους των ΦΟΔΣΑ για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης

Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4625/2019: «Το αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλουν στο ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά, δύναται να διατίθενται από τους δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων».

 

 

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,                      

 

 

 

 

Θάνος Πολύδωρος                       

Γενικός Διευθυντής