Νόμος 5099/2024: Λήψη μέτρων σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α’ 48-05/04/2024, ο Νόμος 5099/2024, με θέμα “Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις”

Μεταξύ άλλων ο Νόμος περιέχει ρυθμίσεις σχετικά με:

Υποχρεωτικές δαπάνες  δήμων

Στις υποχρεωτικές δαπάνες των δήμων προστίθονται:

  1. Οι  προβλεπόμενες οικονομικές απολαβές των αιρετών και οι δαπάνες μετακίνησής τους.
  2. Οι προβλεπόμενες οικονομικές απολαβές του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση και των συμβασιούχων έργου, του ιατρού εργασίας, του τεχνικού ασφαλείας, των πληρεξούσιων δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών, ειδικά κατά την έναρξη  δημοτικής περιόδου, για τον διορισμό ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών και γενικών γραμματέων και οι προβλεπόμενες δαπάνες μετακίνησής τους.
  3. Οι Δαπάνες δημοσιεύσεων
  4.  Οι Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου σε Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων.

Οι ως άνω ρυθμίσεις εχουν ισχύ από 01/01/2024

Παράταση διάρκειας ισχύος προϋπολογισμού

Παρατείνεται η προθεσμία της ισχύς του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α  α’ βαθμού από τη λήξη της έως και 31/05/2024

Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους των δήμων

Οι Σύνδεσμοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν από το 2025 και εφεξής τις δαπάνες πυροπροστασίας στις ετήσιες εισφορές των δήμων

Διόρθωση προσωπικών στοιχείων φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα 

  Σύμφωνα με το άρθρο 29  διαγράφεται από την παρ.5 η δυνατότητα διόρθωσης προσωπικών στοιχείων φυσικών προσώπων που τηρούνται

α) στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών

β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

γ) στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., δ) στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ε) στο Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών και το Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,μέσω της ειδικής πλατφόρμας «myKEPlive.gov.gr»

Προθεσμία διασύνδεσης με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Σύμφωνα με το άρθρο 33  παρατείνεται για το τέλος του 2024 η προθεσμία διασύνδεσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων κάθε υπόχρεου φορέα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.