Νόμος 5056/2023: Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Α’ 163/ 06-10-2023 ο Νόμος 5056/2023, με θέμα την “Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών”.

Συγκεκριμένα ο Νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την κατάργηση δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ., κοινωφελών δημοτικών επιτροπών και σχολικών επιτροπών, καθώς επίσης και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης των ΟΤΑ με αλλαγές στα όργανα διοίκησης των Δήμων.